پیام
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:57
تاریخ: جمعه, 06 خرداد 1390
2011-05-26
بخش هایی از نامه ای از سوی بیت العدل اعظم "شورای عالی حاکمۂ جامعۂ جهانی بهائی" به تاریخ 24 اردی بهشت 1390 مطابق 14 می 2011 میلادی خطاب به بهائیان ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 خرداد- 5/26...