فصل سوم شمارۂ دو
بخش: جستجو
مدت: 00:18:07
تاریخ: جمعه, 30 ارديبهشت 1390
2011-05-19
با تبریک روز زن به همۂ زنان ایرانی، این هفته "دریچۂ جستجو" را به دعا باز کردیم و دیدگاه های متفاوتی را مورد بررسی قرار دادیم، "از دور و نزدیک" این هفته، گفتگویی است با منیژه پزشکیان عضو هیئت مدیرۂ "بنیاد پروفسور پزشکیان"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 اردیبهشت- 5/19...