امنیّت جمعی در دسترس
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:53
تاریخ: جمعه, 30 ارديبهشت 1390
2011-05-19
سویدا معانی وکیل بین الملل، درارتباط با یکی از تألیفاتش در این برنامه صحبت می کند. کتابی که در آن پیشنهادات خود را به سازمان ها و نهاد های بین المللی برای بهبود اوضاع جهان مطرح کرده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 اردیبهشت- 5/19...