سناء و منا، بهشت اردى بهشت، اجراى گل گلدون
بخش: برنامه ها
مدت: 00:11:01
تاریخ: جمعه, 02 ارديبهشت 1390
2011-04-21
در ابتداى اين بخش، سناء روحانى و منا خانى، در مورد علّت ورود حضرت بهاءاللّه به باغ نجيب پاشا يا همان باغ رضوان و کيفيّت حضور حضرت بهاءاللّه و همراهانشان در اين باغ توضيحاتى را ارائه مىدهند۔ در ادامه، بخش اوّل بهشت ارديبهشت با عنوان "اصالت عقل در آئين بهائى" ارائه ميشود و در پايان اين بخش، اجراى زيباى "گل گلدون من" توسّط هنرمند جوان ياسى جعفرىرا ميبينيم۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
جنگ رضوان، قسمت اوّل...