لوح دنیا-3
بخش: برای فردا
مدت: 00:30:56
تاریخ: جمعه, 20 اسفند 1389
2011-03-10
در ادامه بررسی لوح دنیا، يکى از آثار حضرت بهاءاللّه، ناديا رياضتى، به برشمردن راه حل هایی که حضرت بهاءالله برای بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران اشاره می کنند ميپردازد۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 اسفند- 3/10...