نوا قلیلی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 06 اسفند 1389
2011-02-24
با اهداف، انگیزه و آرزوهای "نوا قلیلی" خبرنگار جوان بیشتر آشنا شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 اسفند- 2/24...