تطابق علم و دین
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:01:26
تاریخ: پنجشنبه, 28 بهمن 1389
2011-02-16
یکی از تعالیم دیانت بهائیت تطابق علم و دین است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 بهمن- 2/17...