ترک تعصب
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:01:33
تاریخ: جمعه, 22 بهمن 1389
2011-02-10
یکی از تعالیم دیانت بهائی ترک تعصب از هر گونه است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 بهمن- 2/10...