تحول جمعی
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:59
تاریخ: جمعه, 22 بهمن 1389
2011-02-10
برای رسیدن به وحدت و رفاه حقیقی جامعه نیازمند تغییرات شگرفی است که این تغییرو تحول از فرد آغاز و تمام اجتماع را در بر می گیرد. دکتر علی افنان و دکتر اشکان منفرد میهمانان سنا در این بخش می باشند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 بهمن- 2/10...