قانون
بخش: جستجو
مدت: 00:18:47
تاریخ: جمعه, 08 بهمن 1389
2011-01-27
آیا هر قانونی قابل اجراست؟ چرا بعضى ها به راحتی قانون را زیر پا می گذارند؟ آیا راه اصلاح قانون انجام ندادن آن است؟ جستجو این هفته نگاهی خواهد داشت به مسئله ی قانون گریزی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 بهمن- 1/27...