مد
بخش: جستجو
مدت: 00:20:51
تاریخ: جمعه, 01 بهمن 1389
2011-01-20
چه کسی یا مرجعی می تواند برای لباس و پوشش افراد حد و مرز تعیین کند؟ آیا صرف قدیمی بودن خوب است و هر نوع نوگرایی بد؟ جستجو این هفته نگاهی متفاوت به موضوع مد و سلیقه ی عمومی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30دی- 1/20...