خانواده ی سالم
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:35
تاریخ: جمعه, 24 دی 1389
2011-01-13
خانواده ی متساوی الحقوق چیست؟ خانواده ی سالم چه خانواده ای است؟ میهمانان این هفته ی سنا دکتر رویا اخوان و رضا وطن پور می باشند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23دی- 1/13...