ترک تعصب
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:01:33
تاریخ: جمعه, 17 دی 1389
2011-01-06
یکی از تعالیم دیانت بهائی ترک تعصب از هر گونه است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16دی- 1/6...