زنان پیشگامان صلح
بخش: برای فردا
مدت: 00:18:37
تاریخ: جمعه, 10 دی 1389
2010-12-30
این هفته جمشید فنائیان میهمان برنامه ی برای فردا از کتاب خود "زنان پیشگامان صلح" میگوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9دی- 12/30...