لزوم دین
بخش: جستجو
مدت: 00:19:31
تاریخ: جمعه, 12 آذر 1389
2010-12-02
۔مجموعه ی جستجو اين هفته به مناسبت سالگرد تولد حضرت باب و حضرت بهاءالله با نگاهى به تاریخ دیانت بابی و بهائی به بحث پیرامون مسئله لزوم دین می پردازد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 آذر- 12/2...