شکوه زن ایرانی
بخش: موسیقی
مدت: 00:05:40
تاریخ: جمعه, 21 آبان 1389
2010-11-11
قطعه ای موسیقی که به همۀ شیر زنان و رادمردان ایرانی که در راه احقاق حقوق و آزادی زنان این سرزمین فداکارانه میکوشند تقدیم شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آبان- 11/11...