رهنور- 2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:36
تاریخ: جمعه, 21 آبان 1389
2010-11-11
رهنورد- قسمت دوم فیلمی از یک جوان محقق را خواهید دید که برای تحقیق در بارۀ آئین بهائی این بار به مصر و نبوبورک سفر کرده
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آبان- 11/11...