سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:55
تاریخ: جمعه, 14 آبان 1389
2010-11-04
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آبان- 11/4...