برنامۀ 6 آبان- 10/28
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 07 آبان 1389
2010-10-28
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی- مروری بر اهداف و مواضیع کتاب های مختلف دوره های مطالعاتی در برنامه ی "برای فردا"- آشنایی با پروژه ی بدیع در برنامه ی "جستجو"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: