دیزی گلیسبی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:59
تاریخ: جمعه, 30 مهر 1389
2010-10-21
شرح مختصری اززندگی، هدف و انگیزه ی دیزی گلیسبی یکی از بزرگترین نوازندگان جاز.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 مهر- 10/21...