روز جهانی ریشه کن کردن فقر
بخش: جستجو
مدت: 00:25:06
تاریخ: جمعه, 23 مهر 1389
2010-10-14
در این قسمت -به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر- شاهین به اتفاق دکتر فرهاد ثابتان پیرامون بررسی مسئله ی حقوق بشر و ارتباط آن با فقر گفتگو می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 مهر- 10/14...