اعتقادات بهائیان
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:37
تاریخ: جمعه, 16 مهر 1389
2010-10-07
بنا به خواهش بینندگان در این برنامه به معرفی آئین بهائی و اعتقادات پیروان این آئین پرداخته می شود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 مهر- 10/07...