صلح-3
بخش: برای فردا
مدت: 00:34:04
تاریخ: جمعه, 09 مهر 1389
2010-09-30
در ادامه ی بحث پیرامون صلح نادیا ریاضتی به توصیف دیدگاه بهائی درباره ی نظام امنیتی جمعی می پردازند و نکات مختلفی را در این باب بیان می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 مهر- 9/30...