صلح-2
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:32
تاریخ: جمعه, 02 مهر 1389
2010-09-23
در ادامه ی بحث پیرامون صلح نادیا ریاضتی توضیح می دهد که چگونه حضرت بهاالله نظام جهانی راکه اجزا و لوازم آن برای پیاده کردن صلح برای دنیای آینده ضروری است طراحی نموده اند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 مهر- 9/23...