برنامۀ 1 مهر- 9/23
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 02 مهر 1389
2010-09-23
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی- گزارشی از بیستمین همایش دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو- ادامه گفتگو پیرامون صلح در برنامه "برای فردا"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: