صلح
بخش: برای فردا
مدت: 00:36:43
تاریخ: پنجشنبه, 25 شهریور 1389
2010-09-16
در گفتگوی سنا روحانی با نادیا ریاضتی در برنامه برای فردا شما می توانید با پیش نیاز های تحقق صلح و اقدامات لازم برای برقراری صلح وهمچنین راه های تضمین معاهدات صلح بیشتر آشنا خواهید شد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 شهریور- 9/16...