برنامۀ 25 شهریور- 9/16
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 25 شهریور 1389
2010-09-16
معرفی سایتهای تلویزیون های بهائی در برنامه "لینک"- گفتگوپیرامون راه های تحقق صلح در برنامه "برای فردا"-آشنایی با پروژه Digital Study Hall "سالن درس دیجیتال در هندوستان" در هائیتی در برنامه ی "جستجو"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: