پروژه ی کفت
بخش: جستجو
مدت: 00:36:43
تاریخ: پنجشنبه, 18 شهریور 1389
2010-09-09
آشنا شدن با فعالیت های پروژه ی "کفت" در هایتی به اتفاق -یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا- خانم سیما مبینی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 شهریور- 9/9...