اندی گرامر
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:21
تاریخ: پنجشنبه, 18 شهریور 1389
2010-09-09
سرودی بر اساس ترجمۀ انگلیسی فقرهای از کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله که توسط اندی گرامر اجرا میشود
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 شهریور- 9/9...