احیای عظمت ایران
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:00:55
تاریخ: پنجشنبه, 18 شهریور 1389
2010-09-09
فیلمی کوتاه دربارۀ تاریخ پرشکوه و گذشته پرعظمت ایران و پیش بینی آیندۀ این کشور از دیدگاه دیانت بهائی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 شهریور- 9/9...