برنامۀ 18 شهریور- 9/9
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:36:43
تاریخ: پنجشنبه, 18 شهریور 1389
2010-09-09
فیلمی کوتاه دربارۀ تاریخ پرشکوه و گذشته پرعظمت ایران- اشنایی با پروژه ی "کفت" در هایتی در برنامه ی "جستجو"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: