عکس العمل
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:03:12
تاریخ: پنجشنبه, 11 شهریور 1389
2010-09-02
آیا مخالفت با تعالیم انسان دوستانۀ دیانت بهائی چیزی است که کشور ما جهت ترقی خود به آن نیازمند است؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 شهریور- 9/2...