خراب آباد
بخش: موسیقی
مدت: 00:05:14
تاریخ: پنجشنبه, 11 شهریور 1389
2010-09-02
سرودی در وصف تخریب خانه های بهائیان در روستای ایول.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 شهریور- 9/2...