بارلی
بخش: جستجو
مدت: 00:19:22
تاریخ: جمعه, 29 مرداد 1389
2010-08-20
نگاهی به پروژه ی "بارلی" درهندوستان و آشنا شدن با فعالیت های این پروژه به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا خانم سیما مبینی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28مرداد- 8/19...