اندی گرامر
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:23
تاریخ: جمعه, 08 مرداد 1389
2010-07-30
سرودی بر اساس ترجمۀ انگلیسی فقرههائی از کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله که توسط اندی گرامر اجرا میشود
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 مرداد- 7/29...