سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:55
تاریخ: جمعه, 25 تیر 1389
2010-07-15
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24تیر- 7/15...