پروژه ی نوبه بوگله
بخش: جستجو
مدت: 00:20:18
تاریخ: جمعه, 25 تیر 1389
2010-07-15
در این برنامه ی جستجو سیما مبینی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا ما را با اهداف و نحوه ی کارکرد مدرسه های تأ سیس شده در قبیله ی "نوبه بوگله" در پاناما آشنا میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24تیر- 7/15...