گزارشی از سه همایش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:13
تاریخ: جمعه, 25 تیر 1389
2010-07-15
جامعه ی بهائی با تکیه بر دیدگاهی جهان شمول و نیز در راستای اهداف انسان دوستانه مبادرت به ارائه خدمات و انجام فعالیت های متعددی برای حل بحران های جهانی و ملی مینماید. از جمله این فعالیت ها همایش هایی است که به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر و روند نقض آن در ایران برگزار گردیده است. گزاشی کوتاه از برخی از این همایشها را میبینیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24تیر- 7/15...