برنامۀ 24تیر- 7/15
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 25 تیر 1389
2010-07-15
خبری به نقل از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی که حاکی از همدردی روستائیان ایول است- گزارشی کوتاه از برخی همایشهایی که به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر و روند نقض آن در ایران برگزار گردیده است- معرفی پروژه ی تأ سیس مدارس قبیله ی نوبه بوگله در پاناما در این بخش "چستجو"- سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: