بنیاد خیریه مونا
بخش: جستجو
مدت: 00:04:12
تاریخ: جمعه, 04 تیر 1389
2010-06-25
با توجه به تاثیر فعالیت های خدماتی، "جستجو" یک سری از برنامه های خود را به معرفی برخی پروژه های خدماتی اختصاص داده که با کمک بنیاد خیریه مونا فعالیت میکنند. سیما مبینی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا در این قسمت ما را با اهداف و کارکرد این بنیاد آشنا میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 تیر- 6/24...