خاتمیت
بخش: برای فردا
مدت: 00:15:23
تاریخ: جمعه, 04 تیر 1389
2010-06-25
در این بخش سنا به اتفاق میهمانان برنامه از مسئله ی خاتمیت، بهشت و جهنم و نیاز بشر به ادیان سخن میگویند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 تیر- 6/24...