برنامۀ 27خرداد- 6/17
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 28 خرداد 1389
2010-06-18
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی در خصوص "پایان محاکمه ی اعضای هیئت یاران"- گفتگو درباره ی تقلید و مرجع تقلید در برنامه ی "برای فردا"- "جستجو" و معضل اعتیاد در جوانان
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: