برنامۀ 20خرداد- 6/10
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:53
تاریخ: جمعه, 21 خرداد 1389
2010-06-11
گزارشی کوتاه از برخی همایشهایی که به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر و روند نقض آن در ایران برگزار گردیده است- "برای فردا" گفتگویی درباره ی موارد نقض حقوق بشر در ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: