احیای عظمت ایران
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:23:10
تاریخ: جمعه, 24 ارديبهشت 1389
2010-05-14
فیلمی کوتاه دربارۀ تاریخ پرشکوه و گذشته پرعظمت ایران و پیش بینی آیندۀ این کشور از دیدگاه دیانت بهائی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ23 اردیبهشت- 5/13...