الواح ملوک و سلاطین-8
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:50
تاریخ: جمعه, 27 فروردين 1389
2010-04-16
در برنامۀ "برای فردا" آخرین قسمت گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین - یکی از آثار حضرت بهاءالله- را خواهیم دید. در این بخش خانم ریاضتی دربارۀ درخواست حضرت بهاءالله از ناصرالدین شاه برای گفتگو با علمای عصر و نقش علما در آن زمان و همچنین ارتباط دین و سیاست از نظر دیانت بهایی توضیحاتی میدهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 فروردین- 4/15...