ره خدمت پوییم-5
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:18
تاریخ: جمعه, 28 اسفند 1388
2010-03-18
نگاهی به 41 کنفرانس منطقه ای! به کنفرانسهای تشکیل شده در 41 کشور جهان در گوشه و کنار دنیا سری میزنیم و از تجربیات افراد مختلف در ارتباط با فعالیت های بهائیان اشنا میشنویم. سپس توضیحات سهیلا شهیدی را دربارۀ اهمیت این کنفرانس ها و تاثیر آنها در جامعه میشنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27اسفند- 3/18...