الواح ملوک و سلاطین-7
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:01
تاریخ: جمعه, 28 اسفند 1388
2010-03-18
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین - یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد. حضرت بهاءالله در این الواح دلایل حقانیت رسالت خویش را بیان میکنند و در این برنامه خانم ریاضتی به بیان این دلایل میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27اسفند- 3/18...