الواح ملوک و سلاطین-6
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:29
تاریخ: جمعه, 21 اسفند 1388
2010-03-12
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان دربارۀ ارتباط محبت و عشق با عدالت وانصاف از دیدگاه دیانت بهائی توضیح میدهند، خصوصیات زمامداران سیاسی یا سلاطین عادل را برمی شمارند و مفهوم نسبی گرایی فرهنگی یا دینی را بازگو میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20اسفند- 3/11...