ره خدمت پوییم-4
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:32
تاریخ: جمعه, 21 اسفند 1388
2010-03-12
نگاهی به 41 کنفرانس منطقه ای! به کنفرانسهای تشکیل شده در 41 کشور جهان در گوشه و کنار دنیا سری میزنیم و از تجربیات افراد مختلف در ارتباط با کلاسهای نوجوانان اشنا میشنویم. سپس توضیحات سهیلا شهیدی را دربارۀ اهمیت این کلاسها و تاثیر آنها در جامعه میشنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20اسفند- 3/11...