کرسی صلح
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:09
تاریخ: جمعه, 14 اسفند 1388
2010-03-05
کرسی بهائی برای صلح جهانی چیست؟ و چه اقداماتی را برای برقراری صلح انجام میدهد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13اسفند- 3/4...